linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Zebranie Przedstawicieli Żuławskiego Banku Spółdzielczego - Żuławski Bank Spółdzielczy

Zebranie Przedstawicieli Żuławskiego Banku Spółdzielczego

Zarząd Żuławskiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z postanowieniem§ 21 ust. 1 oraz  § 22 ust. 1 Statutu  Banku w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego przy ul. Kopernika
w Nowym Dworze Gdańskim odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ŻUŁAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W sytuacji gdy brak jest obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby przedstawicieli, wyznacza się, zgodnie z postanowieniem
§ 23 ust. 2 Statutu Banku, drugi termin Zebrania Przedstawicieli, w tym samym dniu i miejscu o godz. 12.00.                

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Żuławskiego Banku Spółdzielczego
w dniu 29 czerwca 2022 r.

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza oraz członka Prezydium Zebrania.
 3. Wybór komisji:
  1. Mandatowo-Skrutacyjnej.
  2. Uchwał i Wniosków.
 4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad  Zebrania Przedstawicieli.
 6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2021 oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
  i kulturalnej Banku na rok 2022.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok wraz z oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i rocznymi raportami: z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, z oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem bankowym,  adekwatności i skuteczności funkcjonowania procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych, z rocznej oceny systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności w Żuławskim Banku Spółdzielczym.
 10. Przestawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok oraz propozycji pokrycia straty netto przyłączonego Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie.
 11. Przedstawienie zmian do Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Żuławskim Banku Spółdzielczym.
 12. Przedstawienie Regulaminu  wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej
  w Żuławskim Banku Spółdzielczym.
 13. Przedstawienie zmian w Polityce wynagrodzeń członków organu nadzorującego
  w Żuławskim Banku Spółdzielczym
 14. Przedstawienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Żuławskiego Banku Spółdzielczego
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2021 wraz ze zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Banku za rok 2021,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 wraz z oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i rocznymi raportami,
  3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2021,
  4. podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2021,
  5. pokrycia straty przyłączanego Banku Spółdzielczego w Nowym Stawie,
  6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w może zaciągnąć w roku 2022,
  7. zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Żuławskim Banku Spółdzielczym,
  8. zatwierdzenia Regulaminu wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej w Żuławskim Banku Spółdzielczym,
  9. zatwierdzenia Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego
   w Żuławskim Banku Spółdzielczym,
  10. zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Żuławskiego Banku Spółdzielczego,
  11. wybór Delegata za Zjazd Związku Rewizyjnego im. F. Stefczyka w Warszawie.
 16. Wybory do Rady Nadzorczej wraz z oceną odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał (indywidualnie dotyczących każdego z kandydatów oraz po przeprowadzonych wyborach – dotyczące wyboru składu Rady Nadzorczej).
 17. Przerwa w celu ukonstytuowania się i odbycia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.
 18. Kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

Jednocześnie Zarząd Żuławskiego Banku Spółdzielczego informuje, że zgodnie ze Statutem Banku, w siedzibie Centrali Banku w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Sikorskiego 52, wyłożone zostaną do wglądu następujące dokumenty:

 1. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
 2. projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli,
 3. roczne sprawozdanie z działalności Żuławskiego Banku Spółdzielczego łącznie
  z sprawozdaniem finansowym za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 4. sprawozdanie łączeniowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta
  z jego badania,
 5. sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r.

Jednocześnie, w związku z wyborami do Rady Nadzorczej Banku na kadencję w latach 2022-2026, poniżej udostępniony jest wraz z załącznikami, formularz pierwotnej oceny odpowiedniości dla kandydatów na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.  Osoby chcące kandydować do organu Rady Nadzorczej Banku proszone są o przygotowanie wypełnionych formularzy na posiedzenie Zebrania Przedstawicieli.

Formularz Pierwotnej Oceny Odpowiedniości

Formularz_RN_zal_PA Wykształcenie Kandydata

Formularz_RN_zal_PB ŻYCIORYS KANDYDATA

Formularz_RN_zal_PC Opis Zatrudnienia

Formularz_RN_zal_PD Kompetencje Kandydata

Formularz_RN_zal_PE Niekaralność

Formularz_RN_zal_PF Rękojmia

Formularz_RN_zal_PG Sytuacja Finansowa i konflikt Interesów

Formularz_RN_zal_PH Niezależność Osądu

Formularz_RN_zal_PI Łączenie Funkcji

Formularz_RN_zal_PJ Poświęcenie Czasu

Formularz_RN_zal_PK Powiązania z Bankiem Spółdzielczym